IKC Franse Gat

Veenendaal

In de wijk Het Franse Gat in Veenendaal wordt een nieuw Integraal Kind Centrum (IKC) gerealiseerd. Het kindcentrum biedt straks onderdak aan School JUUL, de Patrimoniumschool én kinderopvang Luna. De basis is dat kinderen optimale ontwikkelkansen in de wijk wordt geboden.

In de bestaande Veenendaalse wijk Het Franse Gat wordt een nieuw IKC ontwikkeld. Het Integraal Huisvestingsplan 2015-2020 legt de basis voor de visie op de huisvesting van het onderwijs in Veenendaal. Daarnaast heeft de gemeente een Beleidsnotitie Integraal Kindcentra in Veenendaal opgesteld, waarin staat dat de vorm van een IKC het beste past op maatschappelijke ontwikkelingen als de opbrengsten van taal en rekenen, creativiteitsontwikkeling, bewegingsonderwijs, obesitas, sociale vaardigheden, burgerschap en computervaardigheid. Dat vraagt ook om een andere manier van onderwijs, opvang, welzijn en andere maatschappelijke voorzieningen.

Diversiteit in de wijk

Het Franse Gat is een wijk met veel diversiteit, zowel cultureel en sociaaleconomisch. Zaken als eenzaamheid en armoede komen de school in en de vraag is hoe daar als mens en als professional in zo’n project mee om te gaan. Hoe kan gezamenlijk impact worden gemaakt, door op dat punt de handen ineen te slaan, waardoor kinderen elkaar straks in het nieuwe IKC kunnen ontmoeten. Overigens heet de wijk Het Franse Gat en moet er nog een goede naam voor het kindcentrum bedacht worden.

Rapid Impact Contracting

Eind maart ondertekenden de directeuren van Christelijke Kinderopvang Luna en van de schoolbesturen Gave Scholen en CPOV samen met de gemeente officieel de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van het kindcentrum. In de overeenkomst gaven de kernpartners aan hoe ze gaan samenwerken, wie waar verantwoordelijk voor is en wie welke ruimten ter beschikking krijgt. Maar ook hoe de aanbesteding, het beheer en eigendom van het IKC geregeld zijn. Gert van Uffelen, partner bij Zenzo: “Wij mogen als Zenzo dit IKC ontwikkelen, waarbij het een bijzondere aanbesteding betreft, namelijk een Rapid Impact Contracting. Daarbij zijn alle partijen vanaf het ontwerpproces tot aan de bouw en de oplevering van het IKC en de aanleg van de openbare ruimte en het naastgelegen park betrokken, al voordat er een programma van eisen en een ontwerp ligt. Innovaties en ideeën die tijdens het ontwerp- en bouwproces ontstaan, kunnen zo ingepast worden. Het wordt een co-productie tussen aannemer, architect, de kinderopvang, de scholen, de omgeving en de gemeente. De gemeente is opdrachtgever en inmiddels is de architect Thomas Rau geselecteerd, die net de eerste schetsen heeft gemaakt. In deze workoutfase moet het programma van eisen nog opgesteld worden, waarbij alle gebruikers aan tafel zitten. Het is een echt een co-creatie. Als uitgangspunt gelden de social development goals. Wat bekend is zijn de locatie, het budget en het gewenste vloeroppervlak maar verder ligt alles nog open. Het is in de beginfase even flink investeren”, geeft Gert aan, “maar dat verdient zich terug in de ontwerp- en uitvoeringsfase, omdat je nu integraal naar het vraagstuk kijkt en alle partijen gelijk mee kunnen denken.”

“De basis is dat we gezamenlijk kinderen optimale ontwikkelkansen in de wijk willen bieden.”
– Brenda van de Vendel, directeur school Juul

Openheid en geborgenheid

De twee scholen blijven hun eigen identiteit behouden, zodat ouders nog steeds kunnen kiezen welke school het beste past bij hun kind. Alle drie de kernpartners werken momenteel enthousiast samen om het beleid en de samenwerking vorm te geven binnen het IKC concept. Brenda van Vendel, directeur van school Juul: “De basis is dat we gezamenlijk kinderen optimale ontwikkelkansen in de wijk willen bieden. Wat betekent dat voor het gebouw en voor de verbinding met de wijk? We zijn een design thinking traject begonnen met de gemeente, de twee scholen, de kinderopvang, Veens Welzijn, jeugdzorg en het samenwerkingsverband: hoe kunnen wij anders samenwerken om die optimale ontwikkelkansen te faciliteren? Er zijn nog zoveel gezinnen die hulp nodig hebben. Daarvoor doen we onderzoek in de wijk; veel interviews met ouders, kinderen en ketenpartners. Dan zie je dat bepaalde maatschappelijke thema’s enorm spelen en dat de school een cruciale rol kan spelen. Het is het zoeken tussen openheid en geborgenheid. Duidelijk is dat het een licht en open gebouw moet worden, maar het echte ontwerp en de materialisatie komt na deze fase.”

“Onze kern is het onderwijs; we zijn er voor de kinderen en de ouders en daarnaast willen we er ook voor de wijk en de samenleving zijn.”
– Reinier Vink, locatieleider Patrimoniumschool

kansen voor kinderen

Brenda van de Vendel: “Hoewel JUUL unitonderwijs aanbiedt en Patrimonium het onderwijs klassikaal inricht, delen we dezelfde pedagogische visie en de overtuiging wat een IKC voor de kinderen en de omliggende wijk zou kunnen betekenen.” Reinier Vink, locatieleider Patrimoniumschool: “Wij werken ook met differentiatie en verschillende werkvormen, maar bij ons ligt de regie bij de leerkracht. Dat past beter in de vorm van klassikaal onderwijs; hoewel wij ook met leerpleinen gaan werken. Het gaat dus meer om hoe wij de ruimte inrichten. Reinier: “Wat ons bindt is dat we het kind een optimale ontwikkelomgeving willen bieden. Dat betekent ook dat we niet één thema centraal stellen, zoals bewegend leren of gezonde voeding.” Brenda: “Het gaat om zo lang zo breed mogelijk. Dat uitgangspunt bepaalt ook met welke partners we willen samenwerken. Het afwegingskader is dat het een duurzame relatie moet opleveren die de kansen voor het kind vergroot en over tien jaar nog goed is.” Reinier knikt: “Onze kern is het onderwijs; we zijn er voor de kinderen en de ouders en daarnaast willen we er ook voor de wijk en de samenleving zijn. Wij zijn een plek waar kinderen optimale ontwikkelkansen hebben; de ervaring leert dat je daar de wijk en ketenpartners voor nodig hebt. Je kunt het als school niet alleen.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerd nieuws

Omkijken naar elkaar

25/10/2022|

Als het om wonen en zorg gaat, laten we het ons nog vaak over komen. Als je gelukkig oud wil worden, moet je erover nadenken wat je nodig hebt. Het antwoord is vaak: door onder de mensen te blijven en door voor elkaar te zorgen. In Veghel ontstaat nu het Kloosterkwartier, een woon-en leefomgeving waar naar elkaar wordt omgekeken conform het gedachtegoed van de zusters die er 200 jaar hebben gewoond.

Lees meer >

Gerelateerde projecten